Lijiang - costume traditionnel, minorité Yi


© WUJI 2014